Huisregels

Indien na onze telefonische kennismaking/intake blijkt dat je op de goede plek zit en verder wilt met de coach van Buro Eigen-Zinnig worden afspraken gemaakt over het vervolg. Er wordt vanuit gegaan dat je kennis hebt genomen van de huisregels die hieronder vermeld staan.

  1. De coach van Buro Eigen-Zinnig gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coach zich inzet om jou, naar eer en geweten, te helpen bij je hulpvraag. De coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen die jij neemt n.a.v. de coachingsgesprekken.
  2. Indien is vast komen te staan dat er wel sprake is van grove schuld of opzet van de coach, kan de coach alleen aansprakelijk worden gesteld voor de hoogte van het uit te keren bedrag uit hoofde van de door de coach afgesloten aansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van eigen risico dat de coach draagt mbt die verzekering.
  3. Alles wat er met je besproken wordt blijft tussen jou en de coach. Een uitzondering wordt gemaakt, wanneer door jou wordt aangegeven dat jij jezelf of anderen schade wilt of kan berokkenen. In dat geval voelt de coach zich verplicht dit aan derden kenbaar te maken, in dit geval familie, huisarts of in uiterst geval politie. Dit wordt aan je gemeld.
  4. Wanneer de coach de overtuiging heeft je niet verder te kunnen coachen dan zal zij dat bij je aangeven en voortijdig de coaching afbreken. Andersom, als blijkt dat jij onvoldoende gesteund wordt in je proces, dan kun je de gesprekken stopzetten. De coach kan, indien gewenst, binnen haar netwerk begeleiding voor je zoeken welke beter past.
  5. Er wordt geen dossier opgebouwd, dit betekent dat jij, indien nodig, zelf aantekeningen kunt maken die voor jou belangrijk zijn.
  6. De coach houdt haar kennis en eigen ontwikkeling up to date middels intervisie en bijscholing. Zij is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen.
  7. Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Mocht je niet verschijnen op een afspraak, zonder afmelding, ben je aan de coach de helft van het sessiebedrag verschuldigd.
  8. Bij klachten over het traject graag eerst contact met de coach opnemen. Zodoende kan er gekeken worden of jij er samen met haar uitkomt. Indien dit niet naar je tevredenheid wordt afgehandeld, kun je volgens het klachtenreglement van het Nederlands Instituut voor Psychologen, je klacht indienen bij een onafhankelijke commissie van het NIP.
  9. Facturering vindt aan het einde van de maand plaats en de factuur dient binnen 7 dagen voldaan te zijn. De gesprekken vallen niet onder vergoeding via een zorgverzekering.
  10. Coaching via Mentavitalis/Elestia wordt vergoed door je verzekeraar, zoals vermeld staat in de voorwaarden van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. De coach is gehouden aan korte verslaglegging aan het begin en eind van het traject aan het Casemanagement van Elestia voor registratiedoeleinden en kwaliteitsbewaking. Deze informatie wordt niet gedeeld met verzekeraar, tenzij je daarvoor toestemming geeft.